Friday, August 28, 2015

Kuidas ja miks makstakste mikrotootjatele toetust!?!?

Peamiselt päikesepaneelide ja väiketuulikute tehnoloogia hinna odavnemise tõttu on saanud arvestatavale hulgale leibkondadest kättesaadavaks võimalus toota ja tarbida omatoodetud elektrit. Teatud juhtudel on elektri andmisel võrku võimalik saada ka elektrituruseaduses sätestatud taastuvenergia toetust. Kuna järelpärimisi nimetatud süsteemi kohta on palju, siis selgitame lähemalt milliste koguste eest on tootjal võimalik saada toetust ning milliste koguste järgi esitatakse talle elektrimüüja poolt arve.

Mille eest makstakse tootjale elektrituruseaduses ettenähtud toetust?

Võrguteenuse eest tasutakse 0,2 kWh elektrienergia edastamise pealt.

Elektrituruseaduse alusel (paragrahv 58, lõige 2) loetakse toetusaluseks koguseks kauplemisperiooditi (s.o tunniti) võrku antud saldeeritud toodangut. See tähendab, et tuleb võrrelda iga tunni tootmist ja tarbimist. Juhul kui tootja soovib saada toetust pärast saldeerimist tekkinud toodangu võrku andmise eest tuleb esitada selleks avaldus Eleringi.

Saldeeritud kogus = müük võrku – ost võrgust

Näide 1
Tunnis toodetud ja võrku müüdud elekter: 3 kWh
Tunnis võrgust ostetud elekter: 0,2 kWh
Saldeeritud kogus tunnis: 3-0,2=2,8 kWh
Taastuvenergia toetust makstakse saldeeritud toodangu, 2,8 kWh pealt.

Näide 2
Tunnis toodetud ja võrku müüdud elekter: 0,3 kWh
Tunnis võrgust ostetud elekter: 0,4 kWh
Saldeeritud kogus tunnis: 0,3-0,4= -0,1 kWh
Saldeeritud koguse järgi oled selles tunnis ostnud võrgust 0,1 kWh elektrit ja pead selle eest maksma.
Võrguteenuse eest tasutakse 0,4 kWh elektrienergia edastamise pealt.

Näide 3
Tunnis toodetud ja võrku müüdud elekter: 0,5 kWh
Tunnis võrgust ostetud elekter: 0,5 kWh
Saldeeritud kogus tunnis: 0,5-0,5=0 kWh
Ei saa taastuvenergia toetust ja ei pea ka maksma võrgust kasutatud elektri eest.
Võrguteenuse eest tasutakse 0,5 kWh elektrienergia edastamise pealt.

Miks see nii on?

Eestis on avatud elektriturg. Avatud elektriturul osalevad turuosalised on elektriettevõtja, tarbija, bilansihaldur ja elektribörsi korraldaja. Avatud turu toimimiseks olulist elektrienergia hinda arvestatakse vabaturul kauplemisperioodide kaupa. Kauplemisperioodiks on täistund. Iga tunni kohta selgitatakse bilanss ning selle eest vastutavad bilansihaldurid. Bilansihaldur on isik, kes on oma bilansi tagamiseks sõlminud süsteemihalduriga bilansilepingu elektrituruseaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud korras. Lisaks tagavad elektrituru toimimise võrguettevõtjad, kes on kohustatud võrku arendama, seda hooldama ning võimaldama võrguühendust kasutada ja elektrit edastama.


Elektrituru toimimise ning elektrituruseaduse ning võrgueeskirja mõistes pole tarbimiskohas mikrotootmisseadmete omajad tootjad. Nn mikrotootjate puhul on tegemist tarbimispunktidega, kus elektrienergia tarbimist võrgust mõjutavad tarbimispunktis olevad mikrotootmisseadmed. Mikrotootmise tekkimise võimaldamiseks on loodud keskkond, kus tarbimiskohas väikeses mahus elektrienergia tootmisel ei kehti suur osa elektrienergia tootjatele/bilansihalduritele võrgueeskirjas sätestatud kohustusi bilansivastutuse ning tehniliste nõuete osas. Kuna mikrotootjate toodetud kogused individuaalsetena on elektrituru mõistes mikroskoopilised, siis ei osale mikrotootjad avatud elektriturul elektriettevõtjana, vaid tarbijana. See tähendab, et mikrotootja ei ole bilansi hoidmise eest vastutav ning ei tegele sellest tulenevalt ka toodetud ning võrku antud elektri müügiga ning enda tarbitava elektri ostuks tootjatega lepingute sõlmimisega. Seda teeb tavajuhul mikrotootja eest talle elektrit müüv elektriettevõtja, sest see lahendus on ühe tarbimiskoha ning elektrituru seisukohalt kõige mõistlikum.

Saldeerimine, ehk ühe kauplemisperioodi jooksul võrgust ostetud ning võrku antud elektri vahe selgitamine aitab tarbimispunktis selgitada, milliste kogustega tegelikult mikrotootja turul osales ning lisaks taastuvenergia toetusele saab mikrotootja küsida toodetud ja võrku antud energiale päritolutunnistuse. Mikrotootmine on tegevus, mille eesmärk ei saa olla elektrienergia tootmine, vaid peaks olema võrgust tarbitud elektrienergia vähendamine. Mikrotootja peamine kasu tootmisest seisneb võrgust ostetava elektrienergia vähendamises ning saldeeritud kogusele taastuvenergia toetuse maksmine on nende jaoks võimalik eelkõige tänu võrgueeskirjas väikestele tootmisseadmetele ette nähtud eranditele ning üldisele elektriturukorraldusele. Võrgust ostetud elektrit ei saldeerita kuna võrguteenust osutav võrguettevõtja võtab võrgutasu elektrienergia edastamise eest. Samal alusel, kogu võrgust ostetud elektri eest, arvestatakse ka taastuvenergia tasu.

No comments:

Post a Comment